Wedstrijdreglement Senioren

Wedstrijdreglement
(ter uitvoering van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement).

ALGEMEEN

Artikel 1
De clubavond is op donderdag, aanvang 20.00 uur. Er wordt niet gespeeld op Hemelvaartsdag, Koningsdag, de Kerstdagen, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag als deze dagen op een donderdag vallen. Indien 4 mei op een donderdag valt is het aanvangstijdstip bepaald op 20.30 uur.

Artikel 2
Het regelen van de wedstrijden geschiedt door de wedstrijdleider; elke speler is verplicht zich te houden aan zijn aanwijzingen en beslissingen.

Artikel 3
De partijen worden gespeeld met gebruikmaking van een wedstrijdklok, behoudens ontheffing van de wedstrijdleider.

Artikel 4
Elke speler is verplicht het verloop van de partij te noteren, behoudens ontheffing van de wedstrijdleider.

Artikel 5
De indeling van een nieuwe ronde voor de wintercompetitie vindt om 20.00 uur plaats op de speelavond, in het speellokaal. Alleen de dan aanwezige spelers worden ingedeeld.
Indien men niet op tijd aanwezig kan zijn, kan aanmelding ook telefonisch plaatsvinden op de betreffende speelavond tussen 19.30 en 19.50 uur.

Artikel 6
a) Het speeltempo voor de partijen is hetzelfde als wordt gehanteerd bij de Achttallencompetitie van de SGS.
b) Jeugdspelers, die aan de seniorencompetitie deelnemen, kunnen de wedstrijdleider vragen om een verhoogd speeltempo en/of een vervroegd aanvangstijdstip. Een seniorlid heeft het recht dit te weigeren.

DE RANGLIJSTEN

Artikel 7
Er worden per seizoen drie ranglijsten bijgehouden t.w.:
a) De competitieranglijst, hierna te noemen ranglijst, waarvan de eerst geplaatste aan het eind van het seizoen zich clubkampioen mag noemen.
b) De Eloratingranglijst, hierna te noemen Elolijst, die de kracht van iedere speler in een getal uitdrukt. De Elolijst aan het begin van een seizoen is dezelfde als die aan het eind van het voorafgaande seizoen.
c) De KNSB-Elolijst, die wordt bijgehouden door de KNSB en vier keer per jaar wordt bijgesteld.

Artikel 8
Alle leden zijn ingedeeld in één groep.

Artikel 9
Bij aanvang van de wintercompetitie is de volgorde van plaatsing op de ranglijst gelijkluidend aan die van de Elolijst aan het einde van de voorafgaande wintercompetitie.

Artikel 10
Indien een nieuw lid zich aanmeldt wordt in overleg met het nieuwe lid door de wedstrijdleider de plaats op de Elolijst bepaald, welke door de wedstrijdleider in een later stadium kan worden gecorrigeerd. De plaats op de ranglijst wordt door de wedstrijdleider bepaald.

INTERNE COMPETITIE

Artikel 11
Er wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.
a) Alle spelers krijgen bij aanvang van de wintercompetitie waardepunten toegekend, die gekoppeld zijn aan hun plaats op de Elolijst.
b) Voor elke clubavond deelt de wedstrijdleider de spelers in.
c) De indeling geschiedt volgens de ranglijst (Klassiek Keizer volgens Keizerpunten).
d) Het aantal te spelen ronden voordat twee spelers elkaar weer mogen treffen wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 12
Elke week wordt een nieuwe ranglijst, alsmede een nieuwe Elolijst opgemaakt, waarin de uitslagen van de gespeelde wedstrijden (van zowel de interne al de externe competitie) zijn verwerkt.

Artikel 13
a) Voor de ranglijst levert elke gewonnen partij het aantal waardepunten van de tegenstander op; elke remise partij de helft van het aantal waardepunten van de tegenstander en een verloren partij levert geen punten op.
b) Een lid dat met kennisgeving afwezig is krijgt 0 punten.
c) Bij een oneven aantal krijgt het lid dat oneven is twee derde van zijn waardepunten.
d) Resultaten van de interne competitie tellen altijd mee voor de Elolijst.

Artikel 14
Er is een winter- en een zomercompetitie. De wintercompetitie begint op de tweede donderdag in de maand september en eindigt op de laatste clubavond van de maand mei daaropvolgend.
De zomercompetitie wordt gespeeld overeenkomstig het zogenaamde “Rapidsysteem” in de maanden juni t/m augustus, met uitzondering van een jaarlijks vast te stellen vakantieperiode.

Artikel 15
Voor de winnaar van de wintercompetitie (degene die op de ranglijst met het hoogste aantal punten is geëindigd) is een wisselbeker beschikbaar. Tevens verwerft deze speler hiermee de titel van clubkampioen.
De nummers 1 t/m 3 krijgen een medaille uitgereikt.
De speler, die in de wintercompetitie het meest in Elopunten is gestegen ontvangt hiervoor de Elo wisselbeker.
De winnaar van de zomercompetitie ontvangt een wisselbeker.
De bekers komen definitief in het bezit van de speler die drie maal achtereen of vijf maal in totaal de wisselbeker heeft gewonnen.

Artikel 16
Indien mogelijk spelen de jeugdleden tijdens de wintercompetitie om de jeugdwisselbeker, uit te reiken aan het jeugdlid, dat het hoogste aantal punten van alle jeugdleden heeft behaald. Tevens verwerft deze speler hiermee de titel van jeugdkampioen.

DE BONDSCOMPETITIE.

Artikel 17
De Algemene Ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur ieder jaar met hoeveel achttallen de vereniging aan de bondscompetitie zal deelnemen.

Artikel 18
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de samenstelling van de achttallen, die aan de hand van de Elolijst door het bestuur is voorgesteld.

Een nieuw lid kan onmiddellijk als reserve aan één of meer achttallen en/of viertallen worden toegevoegd overeenkomstig zijn of haar Elorating.

Artikel 19
Elke speler, die aan het begin van de competitie niet is ingedeeld of meent verkeerd te zijn ingedeeld, heeft recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 20
a) In de week, waarin meer dan een wedstrijd (interne- en bondswedstrijd) wordt gespeeld geldt de uitslag voor de interne competitie.
b) Voor de Elolijst worden de uitslagen van zowel de interne als de bondscompetitie verwerkt.
c) De speelweek loopt van maandag t/m zaterdag.

Artikel 21
a) Als een partij in de bondscompetitie meetelt voor de ranglijst krijgt een speler 4/6 van zijn waardepunten op dat moment. Dit ongeacht de uitslag van die partij.
b) Bij de berekening van de Eloresultaten in de bondswedstrijden wordt uitgegaan van de interne Elorating van de eigen speler en de KNSB Elorating van de tegenstander. Mocht de tegenstander geen Elorating hebben, dan wordt hiervoor de interne Elorating van de eigen speler genomen.

Artikel 22
Dit reglement kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, welk besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 23
In die gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

Artikel 24
Dit reglement treedt in werking zodra het is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering.

Het Wedstrijdreglement is in herziene vorm vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 3 september 2015.

Bad Behavior has blocked 100 access attempts in the last 7 days.

Ons Genoegen