Statuten

Statuten van de Christelijke Schaakvereniging ‘Ons Genoegen’ te Amersfoort

 NAAM EN ZETEL EN OPRICHTING

Artikel 1
De vereniging draagt de naam van: Christelijke Schaakvereniging ‘Ons Genoegen’ en is gevestigd te Amersfoort. Zij is opgericht op 14 januari 1936.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 GRONDSLAG

Artikel 2
Voor al haar handelingen aanvaardt de vereniging Gods Woord als grondslag.

 DOEL

 Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het schaken te doen beoefenen voor algemene ontwikkeling en ontspanning.

Artikel 3a
Het in artikel 3 omschreven doel tracht de vereniging te bereiken door ondermeer het houden van wedstrijden zowel onderling als tegen andere verenigingen, waarbij niet op zondag gespeeld mag worden.

LIDMAATSCHAP

 Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. Aspirant-leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Leden van verdienste zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging.
5. Ereleden zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging.
6. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging hebben gebonden tot het betalen van een jaarlijkse donatie, waarvan het minimumbedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
7. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder de gewone leden, de aspirant-leden, de leden van verdienste en de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
8. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

 Artikel 5
1. Als gewoon lid of aspirant-lid kan men worden toegelaten, indien men instemt met doel en grondslag van de vereniging en nadat men een verzoek daartoe schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Als donateur kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk met een opgave van de in het jaar van toelating te betalen donatie bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.

Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen handelt of het belang  van de vereniging door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

 Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid; indien een rechtspersoon lid van de vereniging is, eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1 augustus niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 BESTUUR

 Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze akte in functie worden benoemd, worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van twee jaar.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 en 13, voor zoveel mogelijk, van toepassing.

 Artikel 9
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b. opzegging door het bestuurslid;
c. verstrijken van de benoemingsperiode;
d. ontslag door de algemene ledenvergadering.
2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
3. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
3. a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee  gezamenlijk handelende bestuursleden.

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Artikel 11
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste één maand door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling.
2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts,wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of  vertegenwoordigd zijn.
3. Na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot  bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.
4. Iedere algemene ledenvergadering wordt geopend met bijbellezing en gebed. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar, doet de penningmeester verantwoording over het geldelijk beheer, brengt de materiaalcommissaris verslag uit over de toestand van het materiaal en geeft de wedstrijdleider een overzicht van de wedstrijdresultaten.

 Artikel 12
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden, leden van verdienste en ereleden hebben daarin ieder één stem. Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid  van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij  niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel  van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 Artikel 13
1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

 GELDMIDDELEN

 Artikel 14
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties van de donateurs, entreegelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Artikel 15
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is vermeld.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

 ONTBINDING EN VEREFFENING

 Artikel 16
De vereniging kan slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste vier weken bedragen.

 Artikel 17
Bij ontbinding komen de bezittingen der vereniging welke na vereffening overblijven, aan “Kinderzorg” te Amersfoort.

 Artikel 18
1. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
2. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 STATUTENWIJZIGING

 Artikel 19
De artikelen 1, 2, 3, 17 en 19 mogen niet worden gewijzigd.

 Artikel 19a
1. Wijziging van de statuten, met uitzondering met het in artikel 19 bepaalde, kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is met een  meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die beperking.
5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 5 bedoelde akte en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het verenigingsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waarvan de vereniging haar zetel heeft.

 SLOTBEPALING

 Artikel 20
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

 De statuten zijn voor het laatst notarieel vastgelegd op 28 september 1992.

 

 

Bad Behavior has blocked 100 access attempts in the last 7 days.

Ons Genoegen